Om oss

Våran affärsidé är att vi ska vara våra beställares rådgivare och lösa eltekniska och ekonomiska problem i bygg- och förvaltningsfrågor.Med vår mångåriga erfarenhet, och stöd av våra moderna hjälpmedel ska varje beställare få kompletta och pålitliga handlingar, som skapar förtroende och långsiktigt samarbete.
Våra medarbetares kunskaper är vår samlade resurs för att ge personlig service gentemot varje uppdragsgivare.

Verksamhetsområden

Vår kunskap har vi kunnat nyttja när vi handlagt projekt inom följande byggnadstyper:
Skolor, förskolor och universitet
Kontor, datahallar, bibliotek, museer
Butikslokaler, affärscentra, resecentra
Industri, bilvårdanläggningar, kraftverk
Sjukvårdslokaler, tandläkarkliniker
Flygplats
Kyrkor och andra kulturmärkta byggnader och miljöer
Idrottshaller, sportcentra och badhus
Bostäder samt senior- och gruppboende

Krav på kvalitetssystem

Kvalitetssystemet är en integrerad del av Bela Elprojekt AB`s ledningsstruktur.
Ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden för varje medarbetare är avpassade till kvalitetsystemet.

VD ansvarar för kvalitetspolicyns förverkligande och att kvalitetsmålen uppnås.
Introduktion och vidareutbildning av medarbetare i kvalitetssystem sker i direkt anslutning till anställning och utveckling av systemet.
Den interna kvalitetsövervakningen sker genom en av företagsledningen utsedd kvalitetsansvarig.

Kvalitetspolicy

Bela Elprojekt AB ska alltid tillse att kundernas krav och önskemål tillfredsställs. Detta innebär:
– att kundernas önskemål och nytta är centrala för vårt agerande, med kunden i centrum.
– att vi noga analyserar kundens behov och förväntningar och bekräftar dessa med kunden.
– att vi förebygger fel, omedelbart korrigerar uppdagade brister och lär av erfarenheten.
– att vi samarbetar väl med kundens personal, samarbetspartner och externa leverantörer.
– att vi följer upprättade kvalitetsssytem och ser förbättring av kvaliteten som ett medel för att nå god och uthållig lönsamhet.